http://www.parspa.com/them/wp-content/themes/theme/images/1/logo.png


کارت به کارت ها
http://parspa.com/pic/bankeparspa/atm/atm_128x128.png

  http://www.pa-iran.com/images/business.png  کارت به کارت های که از طریق ATM انجام شده است و البته طبق معمول فرصت قراردادن تعداد اندکی وجود داشت
           و واریزی ها مربوط به 2 روز می باشد

این لیست واریزی ها فقط جهت اطمینان بعضی از کاربران گرامی اضافه می شود
 

برای دیدن صفحه لیست پرداختی های آنلاین ( فقط بانک ملی ) کلیک کنید

  برای دیدن در اندازه بزرگتر روی عکس کلیک کنید


 لیست واریزیهای پارس پا 6
  لیست واریزیهای پارس پا 7
  لیست واریزیهای پارس پا 8
 http://parspa.com/pic/bankeparspa/atm/q1.jpg http://parspa.com/pic/bankeparspa/atm/q2.jpg http://parspa.com/pic/bankeparspa/atm/q3.jpg
   برای دیدن در اندازه بزرگتر روی عکس کلیک کنید   برای دیدن در اندازه بزرگتر روی عکس کلیک کنید   برای دیدن در اندازه بزرگتر روی عکس کلیک کنید


 لیست واریزیهای پارس پا 3
 لیست واریزیهای پارس پا 4
 لیست واریزیهای پارس پا 5
 http://parspa.com/pic/bankeparspa/atm/40variz-.jpg http://parspa.com/pic/bankeparspa/atm/40variz-2.jpg http://parspa.com/pic/bankeparspa/atm/40variz-3.jpg
  برای دیدن در اندازه بزرگتر روی عکس کلیک کنید  برای دیدن در اندازه بزرگتر روی عکس کلیک کنید  برای دیدن در اندازه بزرگتر روی عکس کلیک کنید


 لیست واریزیهای پارس پا 1
 لیست واریزیهای پارس پا 2
 http://parspa.com/pic/bankeparspa/atm/1.jpg http://parspa.com/pic/bankeparspa/atm/2.jpg

برای دیدن صفحه لیست پرداختی های آنلاین ( فقط بانک ملی ) کلیک کنیدبا تشکر - امور مالی 
- پشتیبانی فنی - مدیریت